- - - By CrazyStat - - -

5.2. Medarbejderråd

Medarbejderrådet består af forstanderen, viceforstander og de faste medarbejdere. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i alle overordnede beslutninger vedr. skolens daglige virke. Herunder følgende sager: Budget og økonomi, ansættelse og afskedigelse af forstander, bygningsændringer og udbygningsplaner, vedtægtsændringer og ændringer af skolens aktiviteter.

Medarbejderrådet indkaldes til møde mindst to gange om året, og som regel umiddelbart inden skolens bestyrelsesmøder. Formanden vælges for et år ad gangen og repræsenterer personalet ved bestyrelsesmøder. Der kan deltage en personalerepræsentant mere i bestyrelsens møder ud over formanden. Denne vælges fra gang til gang.

Medarbejderrådet træffer beslutning vedr.: Samarbejde afdelingerne imellem og udtalelser til bestyrelsen. Medarbejderrådet er beslutningsdygtigt ved 66% fremmøde, og alle beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk